start |  galeria |  indeks galerii |  dodaj zdjęcie |  aktualności |  księga gości |  konkurs |  plakat |  regulamin |  kontakt |  www.czestochowa.pl
Regulamin projektu "Autoportret Częstochowian"

1. Projekt “Autoportret Częstochowian” ma na celu integrację mieszkańców Częstochowy oraz umacnianie lokalnej tożsamości.

2. Pomysłodawcą i organizatorem Projektu “Autoportret Częstochowian”, w dalszej części regulaminu nazywany Projektem, jest Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Śląskiej 11/13, w dalszej części regulaminu nazywany Organizatorem.

3. Na potrzeby Projektu stworzona została strona czestochowianie.pl.

4. Projekt “Autoportret Częstochowian” to akcja długoterminowa, rozpoczęta w maju 2007 roku, która zakończy się wystawą w centrum miasta w sierpniu 2008 roku. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wystawy, o czym wcześniej powiadomi uczestników projektu za pośrednictwem strony czestochowianie.pl.

5. W Projekcie “Autoportret Częstochowian” może wziąć udział każdy Częstochowianin oraz osoby pochodzące z Częstochowy lub bezpośrednio z miastem związane.

6. Wszystkie zdjęcia umieszczone w portalu zostały przesłane do Organizatora w ramach akcji “Twoja twarz na plakacie” oraz projektu “Autoportret Częstochowian”.

7. Aby wziąć udział w Projekcie należy zamieścić swoją fotografię
na stronie czestochowianie.pl. Osoba zamieszczająca zdjęcia, będzie
w dalszej części regulaminu nazywana Użytkownikiem.

8. Częstochowianin, który decyduje się na udział w Projekcie “Autoportret Częstochowian” zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko (ewentualnie dodatkowo pseudonim), a także danych kontaktowych. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie i będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Projektu "Autoportret Częstochowian".

9. Przesłanie zdjęcia do Projektu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia na stronie www.czestochowianie.pl oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych Projektu.
 
10. Przesłane fotografie nie powinny przekraczać rozmiaru 1 MB.

11. W przypadku przysłania większej liczby zdjęć przedstawiających  jednego Uczestnika Projektu, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru i nie gwarantuje publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć.

12. Użytkownik oświadcza, że wszelkie zdjęcia i dane, umieszczane przez niego na stronie czestochowianie.pl za pomocą formularza “dodaj zdjęcie” lub "podpisz zdjęcie" są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego zdjęć przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

13. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych
z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość nieopublikowania fotografii i treści obraźliwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.